Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Οι παρακάτω όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από το χρήστη. Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του website, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Ορισμοί

Ιστοσελίδα/Website: Ο δικτυακός αυτός τόπος με κεντρική σελίδα τη διεύθυνση "www.tastsian.gr".
Διαχειριστής: Η εταιρία ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΑΕΒΕ, κάτοχος της Ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων.
Χρήστης: Ο εκάστοτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.
Περιεχόμενα: Όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά αναφέρονται κάθε πληροφορία, φωτογραφία, video, κείμενο κ.λ.π.

Σύμβαση χρήσης

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του website παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο website. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του website. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του website. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του website ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Website καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή του Διαχειρηστή ή/και τρίτων μερών.

Ο χρήστης έχει εξουσιοδότηση να «κατεβάζει» Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα αντιγραφής που σχετίζονται με το Περιεχόμενο καθώς επίσης να απέχει από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχομένου.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από τον Διαχειρηστή.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του Website απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία του Διαχειρηστή ή / και τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν ο χρήστης έχει λάβει εξουσιοδότηση από κάποιο τον Διαχειρηστής ή από κάποιο τρίτο μέρος που έχει στην κατοχή του παρόμοια λογότυπα και σήματα κατατεθέντα.

Καμία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων στο χρήστη όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Η Ιστοσελίδα διαθέτει συνδέσμους (links) με δικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους ο Διαχειρίστης δε δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν αποτελούν διαφήμιση, ούτε σχετίζονται με κάποια άλλη κερδοσκοπική διευκόλυνση για τα άτομα ή τους οργανισμούς ή τις εταιρείες που αφορούν τους συνδέσμους αυτούς.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο Διαχειρίστης χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Διαχειρίστη για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης της Ιστοσελίδας. Ο Διαχειρίστής σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να αποθηκεύει τακτικά τα δεδομένα του πριν τη σύνδεσή του στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

Ο Διαχειρηστής δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website με σκόπιμη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Ο Διαχειρηστής δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας.

Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, ο Διαχειρηστής αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με το Website.

Επιπλέον, Ο Διαχειρηστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Ο Διαχειρηστής αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Ο Διαχειρηστής δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτόν με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες αυτών. Τα δεδομένα που συλεγονται είναι απαραίτητα για να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο Website και σε κάποιες υπηρεσίες που παρέχει.

Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά ο Διαχειρηστής και θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους συλλογής δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν από τον Διαχειρηστή για την αποστολλή περιστασιακών ειδοποιήσεων σημαντικών τροποποιήσεων οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του Website, με νέες υπηρεσίες που παρέχονται καθώς επίσης και με ειδικές προσφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να διορθώσετε ή να διαγράψετε (χωρίς χρέωση) οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υπ’αριθμό 2472/97 περί μηχανογραφημένων πληροφοριών, αρχείων δεδομένων και ελευθερίας.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας με τον Διαχειρηστή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@tastsian.gr

Cookies

Ο Διαχειρηστής ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies με στόχο να σας παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με το Website καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση του Website, κυρίως για λόγους στατιστικών ερευνών. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Website, εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies καθώς επίσης και τη χρήση τους από την Διαχειρηστής. Παρόλα αυτά, ο Διαχειρηστής σας πληροφορεί ότι έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε αυτά τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας για το Διαδίκτυο. Περισσότερα για τα cookies εδω.

Η συμπεριφορά του χρήστη στην Ιστοσελιδά

Ο Διαχειρηστής θέτει στη διάθεσή σας τα μέσα (ειδικλες φόρμες, κτλ) τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να μεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η μετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες σε τρίτους ή ακόμη να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιώντας το Website ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να απέχει από τη διάδοση ή/και τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχετα να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να επαληθεύει το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψει.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαχειρίστη και του χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Ο Διαχειρηστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης του ιστότοπού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο.

Το προϊόν προστέθηκε στην λίστα επιθυμιών
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.